ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดวันที่ 26 กันยายน 2566 

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการ Dior Beauty Loyalty Program (“ข้อกำหนด”) ฉบับนี้โดยละเอียด เมื่อท่านเข้าร่วมรายการนี้ ท่านตกลงผูกพันตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ท่านมีหน้าที่ในการอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนด และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับรายการนี้ เพื่อที่ท่านจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และสถานะของท่านในรายการนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับรายการนี้หรือข้อกำหนด กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้  

เมื่อท่านเข้าร่วมรายการนี้ ท่านตกลงผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ระบุอยู่ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ด้วย ทั้งนี้ การกล่าวถึงนโยบายดังกล่าวในข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รวมไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ด้วย หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดฉบับนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาหลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมรายการนี้ 

 1. ภาพรวม 
 • รายการ Dior Beauty Loyalty Program (“รายการ”) จัดขึ้นตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ บริษัท แอลวีเอ็มเอช เพอร์ฟูม แอนด์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการ 
  แบรนด์ดิออร์ในประเทศไทย (เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540084658) อยู่ที่ 689  
  อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (“ดิออร์” “เรา หรือของเรา”)  
 • ข้อกำหนดฉบับนี้ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของรายการนี้ (ทุกท่านรวมกันเรียกว่า “สมาชิก หรือ “ท่าน และแต่ละท่านจะเรียกว่า “สมาชิกแต่ละท่าน”) รวมถึงวิธีการที่สมาชิกจะบริหารจัดการบัญชีของตน หรือการได้มาซึ่งสถานะของการเป็นสมาชิก หรือการได้และแลกคะแนนของรายการ (“คะแนน”) ข้อกำหนดฉบับนี้ใช้แทนข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งปวงก่อนหน้านี้ที่ใช้บังคับกับรายการ 
 • การที่ท่านเข้าร่วมและเป็นสมาชิกในรายการนี้ ถือว่าท่านตกลงว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และ 
 • ตกลงผูกพันตามข้อกำหนด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่เราอาจทำขึ้นตามข้อ 9 ของข้อกำหนดฉบับนี้ เนื่องจากข้อกำหนดฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ท่านจึงควรอ่านข้อกำหนดฉบับนี้รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำ โดยข้อกำหนดและนโยบายดังกล่าวมีอยู่ที่เว็บไซต์ของดิออร์เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับรายการนี้ อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่าน ในกรณีที่สามารถทำได้ เราอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเราจะทำการแจ้งก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มมีผลบังคับ 
  1. สิทธิในการเป็นสมาชิก  
  • รายการนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาเพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น และจำกัดอยู่ที่คนละหนึ่งบัญชี โดยไม่สามารถขาย ให้เช่า หรือโอนสิทธิได้ ทั้งนี้บุคคลที่มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิก ได้แก่ บุคคลธรรมดาซึ่งมีภูมิลำเนาตามกฎหมายอยู่ในประเทศไทยและมีอายุอย่างน้อย 20 ปี หรืออยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายซึ่งได้ให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดเหล่านี้  
  • ท่านต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการอย่างน้อยหนึ่ง (1) ชิ้นเพื่อเข้าร่วมรายการ 
  • สำหรับบริษัท สมาคม หรือกลุ่มบุคคลในลักษณะอื่นไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ รายการนี้ไม่อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการค้า และเราอาจปฏิเสธไม่สร้างบัญชีได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด  
  • การสมัครเข้าร่วมรายการ 
  • บุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการสามารถสมัครเข้าร่วมรายการผ่านช่องทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  • ไปที่ Dior Beauty Boutique หรือ Dior Beauty Counter (จะเรียกรวมกันว่า “ร้านค้า”) และกรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ 
  • เข้าเว็บไซต์ของแบรนด์ที่ https://shop.dior.co.th  (“เว็บไซต์ของแบรนด์”) และดำเนินการตามขั้นตอนการกรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์  
  • ไปที่ LINE Official Account ของแบรนด์ ที่มีชื่อบัญชีว่า “Dior Beauty” และดำเนินการตามขั้นตอนการกรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์   
  • ในการสมัครเข้าร่วมรายการ ท่านต้องให้ข้อมูลอย่างน้อยได้แก่ ชื่อและนามสกุลของท่าน  
   วันเดือนปีเกิด อีเมล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยการเข้าสู่บัญชีของท่านและทำตามขั้นตอนใน LINE Official Account หรือติดต่อกับเราผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 14 หรือโดยการไปที่ร้านค้าของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ และไม่ควรเผยแพร่ให้บุคคลอื่นใดทราบ  
  1. การได้รับคะแนนและคุณสมบัติต่าง ๆ  
  • เราจัดรายการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราและเข้าร่วมในกิจกรรมของแบรนด์  
  • เมื่อท่านมีคะแนนตามจำนวนที่กำหนด ท่านอาจมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์และของรางวัลตามที่กำหนดไว้สำหรับคะแนนจำนวนนั้น ๆ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว และอาจมีจำนวนจำกัด  คะแนนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกรับของขวัญ 

  รายการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะได้รับคะแนน จะถูกประกาศไว้บนเว็บไซต์ของแบรนด์หรือผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารอื่นที่เราเลือกตามดุลพินิจของเราแต่เพียง 
  ผู้เดียว หรืออาจเผยแพร่ผ่านสื่ออื่น (เช่น ช่องทางติดต่อสื่อสารที่ใช้ในรายการนี้ หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น) ท่านสามารถติดต่อกับเราผ่านช่องทางติดต่อตามที่ระบุในข้อ 14 ของข้อกำหนดฉบับนี้ หรือโดยการไปที่ร้านค้าของเราและขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับคะแนน  

  1. ท่านจะได้รับคะแนนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการ โดยท่านจะได้รับหนึ่ง (1) คะแนนสำหรับเงินทุกหนึ่ง (1) บาทที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการจากร้านค้าหรือเว็บไซต์ของแบรนด์ และนอกเหนือไปจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการแล้ว ในบางครั้งคราว  
   เราอาจเสนอวิธีอื่น ๆ ที่จะได้รับ และ/หรือเพิ่มคะแนนของท่าน ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการได้แก่สินค้าราคาปกติ โดยไม่รวมถึงค่าขนส่งและจัดส่ง และ/หรือค่าบริการอื่นตามที่เราจะกำหนดเป็นครั้งคราว  
  1. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมในบัญชีสมาชิกของท่านภายในสอง (2) วันทำการนับตั้งแต่วันที่สินค้าที่ท่านสั่งซื้อถูกจัดส่งให้ท่าน ซึ่งไม่ใช่วันที่สั่งซื้อ หรือภายในวันที่การซื้อของท่านเสร็จสมบูรณ์ในกรณีที่เป็นการซื้อสินค้าที่ร้านค้า 
  1. ในการซื้อเพื่อให้ได้รับสิทธิตามรายการนี้ ท่านต้องได้ทำการสมัครเข้าร่วมรายการไว้แล้วในวันที่ท่านทำการซื้อและลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีหรือได้ผูกบัญชีของท่านไว้แล้วในขณะที่ทำการซื้อ อย่างไรก็ดี หากการเป็นสมาชิกในรายการของท่านถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดและท่านได้สมัครบัญชีใหม่เพื่อเข้าร่วมรายการนี้ ท่านจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับการซื้อใด ๆ ที่มีขึ้นก่อนวันที่ท่านสมัครบัญชีใหม่ดังกล่าว  
  1. คะแนนไม่สามารถใช้เป็นวิธีการในการชำระเงินได้และไม่มีมูลค่าเป็นเงิน จะไม่มีการให้เงินใด ๆ แก่ท่านในกรณีที่คะแนนสูญหายหรือไม่มีการใช้คะแนน  
  1. การซื้อจากร้านค้าที่สนามบิน ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องสำอางหลากหลายแบรนด์ (multi-cosmetic stores) หรือร้านค้าปลีกที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ 
  1. คะแนนจะสะสมในระหว่างระยะเวลาที่ท่านเป็นสมาชิก กล่าวคือสิบสอง (12) เดือน สำหรับสมาชิกทุกระดับ นับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการครั้งแรก ไม่ว่าในเวลาใด ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ท่านเป็นสมาชิก คะแนนของท่านจะถูกปรับเป็นศูนย์ (0) และท่านสามารถเริ่มสะสมคะแนนใหม่สำหรับระยะเวลาใหม่ของการเป็นสมาชิกได้ โดยเริ่มจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการในครั้งถัดไปไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม  
  1. ระดับขั้นสมาชิก 

  ท่านสามารถเลื่อนระดับขั้นสมาชิกให้สูงขึ้นได้ เมื่อท่านมีการใช้จ่ายสะสมเป็นจำนวนที่เพียงพอสำหรับการเลื่อนระดับขั้น ระดับขั้นสมาชิกมีสี่ (4) ระดับดังต่อไปนี้ 

  สถานะ 

  ระดับขั้นสมาชิก 

  White 

  Silver* 

  Gold* 

  Platinum* 

  คุณสมบัติ 

  ใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อความงามของดิออร์ภายใน 12 เดือน 

  ยอดซื้อใด ๆ 

  ยอดซื้อสะสม  
  10,000 บาท 

  ยอดซื้อสะสม 60,000 บาท หรือยอดซื้อครั้งแรก 80,000 บาทขึ้นไป 

  ยอดซื้อสะสม 120,000 บาท หรือสูงกว่า 

  จำนวนครั้งที่ซื้อภายใน 12 เดือน 

   

  หมายเหตุการซื้อหลายครั้งในวันเดียวกันนับเป็นการซื้อ 1 ครั้ง  

  1 ครั้ง 

  2 ครั้ง 

  3 ครั้งหรือการซื้อครั้งแรกมากกว่า 80,000 บาท 

  4 ครั้ง 

  * สมาชิกระดับ Silver Gold และ Platinum มีสิทธิได้รับคะแนนโบนัสเพิ่มเป็นสองเท่าในวันเกิด (ใช้ได้เฉพาะการซื้อในวันแรกในเดือนเกิดเท่านั้น)  

  1. สิทธิประโยชน์และของรางวัลของรายการ  
  1. นอกเหนือจากการได้คะแนนแล้ว สมาชิกยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามระดับการเป็นสมาชิกด้วย สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในฐานะสมาชิกในรายการนี้จะขึ้นอยู่กับคะแนนที่ท่านมี การแลกของรางวัลจะเป็นไปตามคะแนนของท่านที่ท่านมีอย่างเคร่งครัด  

  ของรางวัลที่เสนอให้จะขึ้นอยู่กับการมีพร้อมของของรางวัลนั้นและท่านต้องทำการแลกที่ร้านค้าเท่านั้น เว้นแต่เราจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ของรางวัลเหล่านี้ (ตามรายละเอียดด้านล่าง) ขึ้นอยู่กับคะแนนที่ท่านได้สะสมมาในระหว่างที่ท่านเป็นสมาชิก ของรางวัลอื่นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการมีพร้อมของของรางวัล ท่านต้องแลกคะแนน/ของรางวัล ที่ท่านสามารถแลกได้ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ท่านเป็นสมาชิก 

  ตารางแสดงสิทธิประโยชน์และของรางวัลตามสถานะของสมาชิก 

  สิทธิประโยชน์/ของรางวัลสำหรับรายการนี้ 

  ระดับสมาชิก  

  White 

  Silver 

  Gold 

  Platinum 

  ผลิตภัณฑ์ Luxury ขนาดพกพาเมื่อซื้อครั้งที่ 2  

  มีสิทธิ 

  - 

  มีสิทธิ 

  - 

  ผลิตภัณฑ์ Luxury ขนาดพกพาเมื่อซื้อครั้งที่ 3 

  มีสิทธิ 

  มีสิทธิ 

  มีสิทธิ 

  - 

  ของขวัญแสดงความขอบคุณจากดิออร์ (ตามคะแนนที่กำหนด) 

  มีสิทธิ 

  มีสิทธิ 

  มีสิทธิ 

  มีสิทธิ 

  การเชิญให้เข้ารับบริการ 

  มีสิทธิ 

  มีสิทธิ 

  มีสิทธิ 

  มีสิทธิ 

  การเชิญมาร่วมงาน Event ของดิออร์ 

  มีสิทธิ 

  มีสิทธิ 

  มีสิทธิ 

  มีสิทธิ 

  สิทธิการเข้าร่วมงาน Event ของดิออร์ก่อน`ใคร 

  - 

  มีสิทธิ 

  มีสิทธิ 

  มีสิทธิ 

  ของขวัญสุดพิเศษ 

  - 

  มีสิทธิ 

  มีสิทธิ 

  มีสิทธิ 

  การเข้าร่วมงาน Beauty Class 

  - 

  - 

  มีสิทธิ 

  มีสิทธิ 

  ของขวัญวันเกิดสุดพิเศษสำหรับสมาชิกระดับ Platinum 

  - 

  - 

  - 

  มีสิทธิ 

  ของขวัญตามเทศกาล 

  - 

  - 

  - 

  มีสิทธิ 

   

  1. บัญชี ของรางวัล สิทธิประโยชน์ และ/หรือคะแนนของรายการนี้ ไม่สามารถโอน แบ่งปัน หรือนำมารวมกันได้ เฉพาะสมาชิกที่ชำระเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่สามารถสะสมของรางวัล สิทธิประโยชน์ และ/หรือคะแนนได้  
  1. ของรางวัล สิทธิประโยชน์ และคะแนนที่ได้รับจากรายการนี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนได้ ยอดการซื้อและ/หรือคะแนนที่มีอยู่ในบัญชีของท่านในรายการจะถูกหักหรือริบคืน แล้วแต่กรณี หากมีการคืนสินค้าหรือยกเลิกการซื้อบางส่วนหรือทั้งหมด หรือหากยอดการซื้อและ/หรือคะแนนนั้นมาจากการกระทำโดยทุจริตหรือการกระทำอื่นที่ขัดกับข้อกำหนดฉบับนี้ 
  1. ของรางวัลและสิทธิประโยชน์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นคะแนน หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น หรือแลกคืนเป็นเงินได้  
  1. ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดให้มีในรายการนี้และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เราอาจให้แก่ท่านนั้นประสงค์ให้ท่านใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น ท่านไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์ บริการ หรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้รับจากเราไปขายหรือขายต่อได้ ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ต้องจัดให้แก่ท่าน หากเราเชื่อโดยอาศัยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าการจัดให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นจะขัดกับข้อกำหนดฉบับนี้  
  1. ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับของรางวัล สิทธิประโยชน์ และ/หรือคะแนนที่สูญหายหรือได้มาจากการกระทำโดยทุจริตของท่านหรือบุคคลภายนอก 
  1. หากท่านมีข้อกังวลว่าการซื้อหรือกิจกรรมอื่นที่ท่านได้ทำไป ไม่มีการดำเนินการให้รายการเข้าบัญชีของท่านอย่างถูกต้อง ท่านควรติดต่อเราโดยไม่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบ (30) วันหลังจากวันที่การซื้อหรือกิจกรรมอื่นใดดังกล่าวได้เกิดขึ้น หากท่านไม่แจ้งภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการซื้อหรือการทำกิจกรรมดังกล่าวที่ไม่มีคะแนนเข้าบัญชี  
  1. การแลกคะแนน 
  1. เมื่อสมาชิกสะสมคะแนนได้ถึงระดับที่กำหนด สมาชิกสามารถนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นของรางวัลได้ โดยท่านสามารถแลกบัตรกำนัลเพื่อใช้แลกรับของรางวัลได้โดยการเข้าสู่บัญชีสมาชิกเพื่อเลือกของรางวัลที่ต้องการและใช้คะแนนของตนเพื่อแลกของรางวัลดังกล่าว เมื่อแลกคะแนนแล้ว สมาชิกจะได้รับหมายเลขบัตรกำนัลซึ่งเป็นหมายเลขเฉพาะของบัตรกำนัลแต่ละใบ และสมาชิกสามารถแสดงหมายเลขคูปองนี้ให้แก่พนักงานของดิออร์ เพื่อแลกเป็นของรางวัลที่ต้องการได้ที่ร้านค้าของดิออร์ 
  1. ในการขอรับของรางวัล สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัตรกำนัลแลกรับของรางวัล โดยสมาชิกมีหน้าที่ในการศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวันหมดอายุ ของคูปองแลกรับของรางวัลแต่ใบ ก่อนที่จะตัดสินใจแลกบัตรกำนัลแลกรับของรางวัลใด ๆ เป็นการเฉพาะ   
  1. เมื่อสมาชิกดำเนินการแลกของรางวัลแล้ว ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวไม่สามารถยกเลิกได้ 
  1. สินค้าและบริการที่ชำระราคาโดยใช้บัตรกำนัลแลกรับของรางวัลไม่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม    
  1. บัตรกำนัลแลกรับของรางวัลสามารถโอนหรือให้ได้ และไม่มีชื่อผู้ถือ ดังนั้นบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่สมาชิกที่เป็นผู้ใช้คะแนนของตนแลกบัตรกำนัล ย่อมสามารถนำบัตรกำนัลแลกของรางวัลไปใช้ได้ 
  1. บัตรกำนัลแลกรับของรางวัลไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอื่นใดได้ ไม่ว่าจะในกรณีใด หรือขายในราคาเท่าใดก็ตาม 
  1. การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลรายการและการติดต่อสื่อสารเพื่อการตลาด 
  1. สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งปวงเกี่ยวกับสถานะของการเป็นสมาชิกในรายการ (รวมถึงคะแนนสะสมและการดำเนินการต่าง ๆ ที่มีการกระทำต่อบัญชีของสมาชิก) ผ่านบัญชีสมาชิกของตนที่ https://shop.dior.co.th 
  1. การเข้าเป็นสมาชิกของรายการนี้ ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะรับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การยืนยันการแลกคะแนน การยืนยันการปรับปรุงโปรไฟล์ และการติดต่อสื่อสารอื่นใดที่เกี่ยวกับบัญชีสมาชิกของท่าน หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลดังกล่าว ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับรายการนี้ ท่านต้องขอออกจากการเข้าร่วมรายการนี้  
  1. เมื่อสมัครเข้าร่วมรายการนี้ ท่านอาจเลือกติดตามและให้ความยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารเพื่อการตลาดของดิออร์ได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะเลิกติดตามหรือไม่รับการติดต่อสื่อสารเพื่อการตลาดดังกล่าวในภายหลังได้ทุกเมื่อ โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อการตลาดและตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ โปรดทราบว่าหลังจากท่านเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวแล้ว ความเป็นสมาชิกของท่านในรายการนี้จะยังคงมีอยู่ต่อไป แต่ท่านจะสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้เพียงที่เกี่ยวกับรายการนี้เท่านั้น  
  1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดการเป็นสมาชิก 
  1. การจัดรายการและการเสนอสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้เป็นดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราอาจใช้ดุลพินิจของเราในการยกเลิก แก้ไข จำกัด หรือบอกเลิกข้อกำหนดฉบับนี้ และ/หรือ รายการหรือส่วนใดหรือลักษณะใดของรายการนี้ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าโดยมีการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ แม้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะกระทบต่อมูลค่าของของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ที่ได้สะสมมาหรือมีสิทธิได้รับแล้ว และ/หรือต่อความสามารถในการแลกของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ที่ได้สะสมมาก็ตาม 
  1. การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีที่มีการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนั้นไว้บนเว็บไซต์ของแบรนด์ หรือเมื่อได้แจ้งให้ท่านทราบโดยวิธีติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่เราเลือกตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยข้อกำหนดฉบับนี้ และ/หรือรายการหรือส่วนใดหรือลักษณะใดของรายการนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชันจะใช้บังคับและมีผลลบล้างเวอร์ชันเดิมทั้งหมด รวมถึงข้อกำหนดที่จัดทำเป็นรูปแบบเอกสารกระดาษ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่เราบอกเลิกรายการนี้ การที่ท่านยังคงเข้าร่วมในรายการต่อหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉบับนี้ และ/หรือ รายการหรือส่วนใดหรือลักษณะใดของรายการนี้มีผลบังคับหรือหลังจากนั้น จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นทั้งหมด หากท่านไม่ตกลงตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นั้น ท่านต้องยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน  
  1. โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดส่วนนี้ เราขอสงวนสิทธิตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวที่จะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมรายการ หรือให้ท่านหยุดการเข้าร่วมรายการ และตรวจสอบบัญชีสมาชิกของท่านได้ทุกเมื่อ การกระทำใดที่สงสัยว่าเป็นการใช้รายการในทางที่ผิด การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การทุจริต การให้ข้อมูลเท็จ หรือการกระทำอื่นที่ขัดกับข้อกำหนดฉบับนี้และ/หรือสร้างความเสียหายแก่เราหรือประโยชน์ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการใช้ของรางวัลในรายการ คะแนน บัตรกำนัลเพื่อรับของรางวัล คูปองต่าง ๆ  โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยทุจริต หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตประการอื่น อาจทำให้ท่านถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกและไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการได้อีก หากการเป็นสมาชิกของท่านถูกยกเลิก คะแนน ของรางวัล หรือประโยชน์ใด ๆ ในบัญชีของท่านจะหมดอายุลงโดยอัตโนมัติ และท่านจะไม่สามารถเข้าถึงรายการนี้และฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้อีกต่อไปโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ หากเราสงสัยว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การทุจริต การให้ข้อมูลเท็จ การใช้ในทางที่ผิด หรือการกระทำที่ขัดกับข้อกำหนดฉบับนี้ เรามีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว 
  1. หากท่านไม่ต้องการเข้าร่วมรายการนี้อีกต่อไป ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้โดยการติดต่อมาที่เรา หากท่านยกเลิกการเป็นสมาชิก ท่านจะเสียคะแนนสะสมทั้งหมด และสิทธิประโยชน์ของท่านจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ 
  1. การชดใช้ความเสียหาย 

  ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ท่านตกลงจะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้เรา เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของเรา ปลอดจากความเสียหาย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งรวมถึงค่าทนายความตามสมควร อันเกิดจากสิทธิเรียกร้อง คดีความ หรือการเรียกร้องโดยบุคคลภายนอก จากการที่ท่านเข้าร่วมในรายการโดยขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้บังคับ หรือข้อกำหนดฉบับนี้  

  1. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท 

  รายการนี้และข้อกำหนดฉบับนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงหลัก กฎหมายขัดกัน และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับรายการนี้และข้อกำหนดฉบับนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและภายใต้เขตอำนาจของศาลไทย 

  1. ความเป็นส่วนตัว 

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านที่เกี่ยวเนื่องกับรายการนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการซื้อที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นสมาชิกในรายการนี้ของท่าน จะถูกใช้และเปิดเผยโดยเราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของดิออร์ นโยบายความเป็นส่วนตัว  

  1. ข้อตกลงทั้งหมด การสละสิทธิ และการมีผลบังคับต่อไป 
  1. ข้อกำหนดฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายการนี้ และไม่มีการให้สัญญาหรือเงื่อนไขอื่นในข้อตกลงอื่นใด ไม่ว่าโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายการนี้ ข้อกำหนดฉบับนี้มีผลลบล้างข้อตกลงระหว่างดิออร์กับท่านอันเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายการนี้ที่มีมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดไม่ว่าโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร  เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง หากข้อกำหนดฉบับนี้และเอกสารอื่นใดระหว่างดิออร์กับท่านมีความขัดแย้งกัน ให้ข้อกำหนดฉบับนี้ใช้บังคับ  
  1. การไม่บังคับให้ท่านปฏิบัติตามข้อสัญญาใด ๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือจำกัดสิทธิของดิออร์ในการบังคับและกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อสัญญาทั้งหมดในข้อกำหนดฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 
  1. ข้อสัญญาต่อไปนี้จะยังคงมีผลบังคับต่อไปหลังจากรายการและการเป็นสมาชิกของท่านถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลง กล่าวคือ ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 12 
  1. ติดต่อเรา 

  หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการนี้และการเป็นสมาชิกของท่าน หรือมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับรายการนี้หรือข้อกำหนดฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราทางแอปพลิเคชัน LINE ที่ @diorthailand ในหัวข้อบัตรสมาชิก หรือที่ Dior Beauty Boutique / เคาน์เตอร์ ที่ได้รับอนุญาต หรือติดต่อมาที่แผนกบริการลูกค้าของเราทางอีเมล contact@dior.co.th และหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 02-666-9462 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. และ 14.00 น. ถึง 18.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ   

   

  x

  ควบคุมข้อมูลของคุณ

  เราและพันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง คุกกี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • 1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของเรา
  • 2. เพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชั่นบางประเภท
  • 3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  • 4. เพื่อการโฆษณา

  เมื่อคุณกด “ยอมรับ” แสดงว่าคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับเราในการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ รวมถึง วิธีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยคลิก here.

  EN TH