บริษัท แอลวีเอ็มเอช เพอร์ฟูม แอนด์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“เรา” “ของเรา” หรือบริษัทฯ”)  
ให้ความสำคัญในสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเรามีความมุ่งมั่นที่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) ด้วยความรับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าฉบับนี้ (“นโยบายฯ”) เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

 

โปรดทราบว่า ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้ระบุอยู่ในนโยบายฯ ฉบับนี้ เพื่อที่ท่านจะได้สามารถเข้าใจถึงวิธีการที่เราประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และรู้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านพึงมี โดยเนื้อหาของนโยบายฯ ฉบับนี้ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 

 

 1. ขอบเขตของนโยบายฯ ฉบับนี้ 

 

นโยบายฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับท่าน หากท่านเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 

 

ประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

คำนิยาม 

บุคคลผู้เกี่ยวข้อง 

บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น ตัวแทน ผู้รับของขวัญ ผู้ที่อาจเข้าร่วมแคมเปญ กิจกรรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการกับลูกค้า 

ลูกค้า 

ลูกค้าที่เป็นสมาชิกและลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิก ซึ่งหมายความรวมกัน 

ลูกค้าที่เป็นสมาชิก 

ลูกค้า (บุคคลธรรมดา) ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกลูกค้าของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ได้แก่ https://shop.dior.co.th/ และ/หรือ LINE Official Account และ/หรือ เคาน์เตอร์สโตร์ และ/หรือ          บูทีคสโตร์ของเรา หรือโดยวิธีอื่นๆ เพื่อการใช้งานส่วนตัว 

ผู้ติดต่อหรือตัวแทนผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก 
นิติบุคคลที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกลูกค้าของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของเรา ได้แก่ https://shop.dior.co.th/ และ/หรือ LINE Official Account และ/หรือ เคาน์เตอร์สโตร์ และ/หรือ บูทีคสโตร์ของเรา หรือโดยวิธีอื่นๆ 

ลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิก 

บุคคลธรรมดาที่ยังไม่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกลูกค้าของบริษัทฯ  

 

 1. ลูกค้าซึ่งเป็นผู้เยาว์  

 

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างจากบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของประเทศไทย หากท่านเป็นผู้เยาว์ โดยเฉพาะในช่วงอายุมากกว่า 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านอ่านนโยบายฯ ฉบับนี้ ร่วมกับท่าน และพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ต้องให้ความยินยอม (ถ้าจำเป็น) และให้คำแนะนำก่อนที่ผู้เยาว์จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง  

 

 1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล  

 

โดยทั่วไป เราจะทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ 

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการเข้าถึงข้อมูล 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IP address) ข้อมูลคุกกี้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้านาม หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล วันเกิด อายุ เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลที่ระบุอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทางและข้อมูลที่ระบุอยู่ในหนังสือเดินทาง ข้อมูลเที่ยวบินและการเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สัญชาติ LINE ID ลายมือชื่อ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีออนไลน์ของลูกค้า ประวัติการซื้อสินค้า รูปภาพ วิดีโอ  

ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน 

หมายเลขบัญชีธนาคารของท่านและข้อมูลบัญชีธนาคาร 

ข้อมูลการชำระเงิน 

เอกสารหรือข้อมูลซึ่งแสดงหลักฐานการชำระเงิน  

ข้อมูลการทำงาน 

เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท ชื่อบริษัทและที่อยู่ ตำแหน่ง อาชีพ  

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลผู้เกี่ยวข้อง 

ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รูปภาพ วิดีโอ  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่าน เช่น อาการ โรค อาการแพ้ รูปภาพของอาการแพ้ ใบรับรองแพทย์ การรักษาพยาบาล เป็นต้น 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านที่อาจปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ ศาสนา และ/หรือ หมู่โลหิต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เราจะขอให้ท่าน ปิดบัง ขีดฆ่า หรือนำข้อมูลศาสนา และ/หรือ หมู่โลหิตออกก่อนที่จะส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้แก่บริษัทฯ 

 

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวยังคงปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บริษัทฯ อาจปิดบังหรือขีดฆ่าข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวได้ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา) 

 

ในกรณีที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้  
บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและอาจขอความยินยอมจากท่าน (หากจำเป็น) ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

โดยทั่วไป บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น ซึ่งบริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกรวมถึงบุคคลผู้เกี่ยวข้องแก่บริษัทฯ  
ท่านรับรองว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงการที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้แล้ว นอกจากนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านตกลงที่จะช่วยเหลือเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความยินยอมที่ถูกต้องและบังคับใช้ได้จากบุคคลดังกล่าวตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

 

 1. วัตถุประสงค์ในประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

โดยทั่วไป บริษัทฯ ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

ฐานทางกฎหมาย 

เพื่อเข้าทำสัญญาหรือก่อนิติสัมพันธ์กับท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน และเพื่อดำเนินการและปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาหรือนิติสัมพันธ์ดังกล่าว 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 

 1. เพื่อสร้างและลงทะเบียนบัญชีลูกค้า  
 1. เพื่อดำเนินการชำระเงินค่าสินค้า 
 1. เพื่อดำเนินการส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อให้ท่านหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้อง และ 
 1. เพื่อส่งการ์ดอวยพรไปยังผู้รับของขวัญ 

 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ 
 • ข้อมูลการชำระเงิน 
 • ข้อมูลการทำงาน 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลผู้เกี่ยวข้อง 

 

หมายเหตุ: หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการสร้างและลงทะเบียนบัญชีของลูกค้าในระบบของเรา การดำเนินการชำระเงินให้สำเร็จ และการส่งสินค้า เราอาจไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่าน รวมทั้ง ไม่สามารถดำเนินการหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราตามที่ระบุในสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้ง ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อและการชำระเงินของท่าน 

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (สำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลและสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการส่งสินค้าและการ์ดอวยพร) 
 • การปฏิบัติตามสัญญา (สำหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา) 

เพื่อมอบบริการด้านความงาม ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ทดลอง การแลกรับของขวัญหรือของรางวัล  

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็น ดังต่อไปนี้ 

 

 1. เพื่อการรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ทดลอง และการแลกรับของขวัญหรือของรางวัลจากเรา  
 1. เพื่อการจองและการรับบริการด้านความงามของเรา (เช่น การแต่งหน้าและการบำรุงเพื่อความงาม)  

 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลศาสนา และ/หรือ หมู่โลหิต ที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้าจำเป็น) 

 

หมายเหตุ: หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์ทดลองแก่ท่าน การแลกรับของขวัญและของรางวัล และการจองและการรับบริการด้านความงามของเรา เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่าน หรือปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญาระหว่างท่านและเรา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลผู้เกี่ยวข้องเพื่อการแลกรับของขวัญหรือของรางวัลจากเรา) 
 • ความยินยอม (สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิกเพื่อติดต่อโดยบริษัทฯ สำหรับรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ทดลอง) 
 • การปฏิบัติตามสัญญา (สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเพื่อรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ทดลอง การแลกรับของขวัญหรือของรางวัล การจองและการรับบริการด้านความงาม และสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิกสำหรับการจองและการรับบริการด้านความงาม) 
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเพื่อการแลกรับของขวัญหรือของรางวัล) 

เพื่อเข้าร่วมในแคมเปญ กิจกรรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็น ดังต่อไปนี้ 

 

 1. เพื่อเชิญชวนลูกค้าเพื่อเข้าร่วมแคมเปญ กิจกรรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 1. เพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่อาจเข้าร่วมแคมเปญ กิจกรรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการกับลูกค้าลงทะเบียนหรือเข้าร่วมในแคมเปญ กิจกรรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 1. เพื่อติดต่อและสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับแคมเปญ กิจกรรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ เช่น เพื่อการยืนยันการลงทะเบียน เป็นต้น 
 1. ในขณะเข้าร่วมแคมเปญ กิจกรรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาพถ่ายหรือวิดีโอของท่านอาจถูกบันทึกและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ภายในบริษัทฯ เช่น เพื่อบันทึกหรือเป็นหลักฐานว่าได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นจริง  
 1. ในขณะเข้าร่วมแคมเปญ กิจกรรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาพถ่ายหรือวิดีโอของท่านอาจถูกบันทึกและใช้ในวัตถุประสงค์ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และ/หรือ การโฆษณา และอาจเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 

หมายเหตุ: หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเชิญชวนท่านเพื่อเข้าร่วมแคมเปญ กิจกรรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือเพื่อให้ท่านลงทะเบียนหรือเข้าร่วมในแคมเปญ กิจกรรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือเพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับแคมเปญ กิจกรรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ เราอาจไม่สามารถให้ท่านเข้าร่วมในแคมเปญ กิจกรรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญาระหว่างท่านและเรา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและบุคคลผู้เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมหมายเลข 1-3 และสำหรับกิจกรรมหมายเลข 4-5 ในบางกรณี) 
 • การปฏิบัติตามสัญญา (สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกสำหรับกิจกรรมหมายเลข 1-3 สำหรับแคมเปญ กิจกรรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกตามเงื่อนไขและข้อกำหนดหรือข้อสัญญา (แล้วแต่กรณี) 
 • ความยินยอม (สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและบุคคลผู้เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมหมายเลข 4-5 ในบางกรณี) 

 

เพื่อจัดการคำขอ และ/หรือ ข้อร้องเรียนของท่านผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

 

 1. เพื่อจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับการแพ้ผลิตภัณฑ์  
 1. เพื่อจัดการคำขอของลูกค้าในการขอเปลี่ยนแปลง/คืนสินค้า/คืนเงิน (ไม่ใช่กรณีของการแพ้ผลิตภัณฑ์) 
 1. เพื่อจัดการคำขออื่น ๆ ของลูกค้า เช่น ขอเงินคืนกรณีชำระเงินผิดพลาด การปรับปรุงข้อมูลลูกค้า การสนทนากับลูกค้า หรือการตอบคำถามของลูกค้า  
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน 
 • ข้อมูลการชำระเงิน 
 • ข้อมูลการทำงาน 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ (เช่น อาการ โรค อาการแพ้ รูปภาพของอาการแพ้ ใบรับรองแพทย์ การรักษาพยาบาล) เพื่อจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแพ้ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลศาสนา และ/หรือ หมู่โลหิต (ถ้าจำเป็น) ที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า 

 

หมายเหตุ: หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดการคำขอ และ/หรือ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแพ้ผลิตภัณฑ์ของท่าน เราอาจไม่สามารถแก้ไขข้อกังวลและคำขอของท่านได้ และเราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรา นอกจากนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับเพื่อจัดการคำขอของลูกค้าในการขอเปลี่ยนแปลง/คืนสินค้า/คืนเงิน การขอเงินคืนกรณีชำระเงินผิดพลาด เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่าน หรือปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญาระหว่างท่านและเรา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการคำขออื่น ๆ ได้แก่ การปรับปรุงข้อมูลลูกค้า การสนทนากับลูกค้า หรือการตอบคำถามของลูกค้า 
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย (เพื่อจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแพ้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ อาการ โรค และอาการแพ้ เป็นต้น เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง) 
 • การปฏิบัติตามสัญญา (สำหรับขอเงินคืนกรณีการชำระเงินผิดพลาด และการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์/คืน/คืนเงิน) 
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ รูปภาพอาการแพ้ ใบรับรองแพทย์ การรักษาพยาบาลเพื่อจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแพ้ผลิตภัณฑ์) 

เพื่อบันทึกประวัติการซื้อสินค้าของท่านและการขายสินค้าประจำวันของเรา 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ 

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสำหรับการส่งข้อมูลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาด เช่น ข้อความส่งเสริมการขาย  แคมเปญส่งเสริมการตลาด 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการเข้าถึงข้อมูล 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ 

 

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้มีการสอบถามเพื่อให้ความยินยอมเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสำหรับการส่งข้อมูลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาด เช่น ข้อความส่งเสริมการขาย  แคมเปญส่งเสริมการตลาดซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดช่องทางสำหรับปฏิเสธข้อมูลให้ลูกค้าดังกล่าว) 
 • ความยินยอม (เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสำหรับการส่งข้อมูลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาด เช่น ข้อความส่งเสริมการขาย  แคมเปญส่งเสริมการตลาด) 

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 

 

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง ประกาศ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

 1. เพื่อดำเนินการยื่นข้อมูลหรือเอกสารที่จำเป็น หรือการจัดการเพื่อปฏิบัติตามภาระทางภาษีของเรา รวมถึงการยื่นเอกสารที่จำเป็นต่อกรมสรรพากร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและการออกใบแจ้งหนี้ และ 
 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย    อื่น ๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข (เช่นพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยการดำเนินการตามคำขอของท่านเพื่อใช้สิทธิในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการเข้าถึงข้อมูล 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน 
 • ข้อมูลการชำระเงิน 
 • ข้อมูลการทำงาน 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ (เช่น อาการ โรค อาการแพ้ รูปภาพของอาการแพ้ ใบรับรองแพทย์ การรักษาพยาบาล เพื่อจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแพ้ผลิตภัณฑ์) 
 • ข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลสำหรับวัตถุประสงค์นี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ตามที่กฎหมายกำหนด 

 

หมายเหตุ: หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับแก่บริษัทฯ เราและ/หรือ ท่านอาจไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย และอาจส่งผลต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็น รวมถึงอาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรา 

 

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย (สำหรับกิจกรรมหมายเลข 1 และ 2 และสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง ได้แก่ อาการ โรค อาการแพ้) 
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง ได้แก่ รูปภาพของอาการแพ้ ใบรับรองแพทย์ การรักษาพยาบาล) 

 

เพื่อก่อ ใช้ ปฏิบัติตาม หรือแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย  

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกประมวลผลเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการก่อ การใช้ การปฏิบัติตาม หรือการแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการเข้าถึงข้อมูล 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน 
 • ข้อมูลการชำระเงิน 
 • ข้อมูลการทำงาน 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ถ้ามี) 
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลสำหรับวัตถุประสงค์นี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี  

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 • การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว) 

 

คุกกี้ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกประมวลผลเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเยี่ยมชมและการใช้เว็บไซต์ของเรา ให้การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามีความน่าสนใจมากขึ้น และเพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างได้ เราจึงใช้สิ่งที่เรียกว่า คุกกี้ ในหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์  

 

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของคุกกี้ที่เราใช้ ในหัวข้อที่ 6. เรื่องคุกกี้ ด้านล่าง 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการเข้าถึงข้อมูล 
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (สำหรับคุกกี้ที่จำเป็น) 
 • ความยินยอม (สำหรับคุกกี้เพื่อการใช้งาน และคุกกี้ที่ปรับตามความต้องการส่วนตัวและการโฆษณา) 

 

หมายเหตุ: ท่านสามารถปรับและตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่านบนเว็บไซต์ของเรา 

 

ในกรณีที่เราจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุในนโยบายฯ ฉบับนี้ ซึ่งได้แจ้งแก่ท่านแล้วนั้น เราจะทำการแจ้งท่านถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มเติมนั้น และ/หรือ จัดให้มีการขอความยินยอมจากท่าน หากกฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ 

 

 1. คุกกี้ 

 

โปรดทราบว่าคุกกี้เป็นชุดข้อมูลในรูปแบบอักษรขนาดเล็ก ซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้บางประเภทที่เราใช้งานจะถูกลบทิ้งภายหลังจบการใช้งานเบราว์เซอร์ กล่าวคือ ภายหลังจากที่ท่านปิดหน้าเบราว์เซอร์ (ซึ่งเรียกกันว่า Session Cookies) โดยคุกกี้ประเภทอื่น ๆ อาจยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านและอนุญาตให้เราหรือบริษัทในเครือของเราจดจำการเข้าเบราว์เซอร์ของท่านในครั้งถัดไป (ซึ่งเรียกกันว่า Permanent Cookies)  

 

ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกของท่านและรายละเอียดของคุกกี้ที่เราใช้งานได้ระบุไว้ด้านล่าง ดังต่อไปนี้ 

 

 1. คุกกี้ที่จำเป็น (Required Cookies) 

 

คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อนำไปสู่การใช้เว็บไซต์ของเราและการใช้งานคุณสมบัติเฉพาะ   หากท่านใช้งานโดยปราศจากคุกกี้ เราไม่สามารถรับรองการทำงานอย่างเป็นปกติของเว็บไซต์ (เช่น การพิมพ์ข้อความ) ในระหว่างการเข้าใช้งานหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้ คุกกี้ถูกใช้งานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการของเว็บไซต์ของเรา เช่น เพื่อให้บริการเนื้อหาส่วนหลักและจัดการข้อขัดข้องของเว็บไซต์ เรายังใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลของท่านหรือเพื่อเก็บข้อมูลที่ท่านกรอกเป็นการชั่วคราว ตราบเท่าที่จำเป็น 

 

 1. คุกกี้เพื่อการใช้งาน (Functional Cookies) 

 

คุกกี้เหล่านี้เก็บข้อมูลนามแฝงและไม่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์อื่นได้ เราใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อการวิเคราะห์การใช้งานโดยนามแฝง คุกกี้ยังช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำทางเลือกต่าง ๆ ของท่าน เช่น ภาษาหรือภูมิภาค เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานคุณสมบัติเฉพาะที่พัฒนาแล้ว 

 

 1. คุกกี้ที่ปรับตามความต้องการส่วนตัวและการโฆษณา (Personalization and Advertising Cookies) 

 

คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีความเกี่ยวข้องต่อผู้ใช้และถูกปรับให้เข้ากับความสนใจของผู้ใช้  

 

ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับการตั้งค่าของคุกกี้ และตัดสินใจได้ด้วยตัวเองในการยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานของคุกกี้เป็นการเฉพาะหรือเป็นการทั่วไปได้ตลอดเวลา โดยการตั้งค่าบนเว็บไซต์ที่ท่านใช้งานตามความต้องการของท่านได้ ทั้งนี้ การไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้อาจเป็นการจำกัดการทำงานของเว็บไซต์ของเรา หรือทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตั้งส่วนเสริมบนเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อระงับคุกกี้ที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะทำให้ท่านไม่สามารถมองเห็นโฆษณาที่แสดงตามความสนใจของท่าน  

 

นโยบายฯ ฉบับนี้ ครอบคลุมถึงการที่เราใช้งานคุกกี้ แต่จะไม่ครอบคลุมการใช้คุกกี้โดยผู้โฆษณารายอื่น หรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่อาจนำมาสู่เว็บไซต์ของเรา หากท่านเข้าไปสู่หรือถูกนำไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลอื่น เราขอเสนอให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์ดังกล่าว  

 

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้  

 

 1. แก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้จำหน่าย ผู้จัดหาสินค้า หรือผู้ให้บริการอื่นซึ่งให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น บริษัทที่ได้รับการว่าจ้างในการจัดการระบบและคลังข้อมูล (ประเทศออสเตรเลียและสิงคโปร์) ตัวแทนรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า บริษัทด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล (ประเทศไทยและสิงคโปร์) เป็นต้น เพื่อสร้างและลงทะเบียนบัญชีลูกค้า เพื่อดำเนินการชำระเงินค่าสินค้า เพื่อดำเนินการส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อให้ท่านหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งการ์ดอวยพรไปยังผู้รับของขวัญ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ที่อาจเข้าร่วมแคมเปญ กิจกรรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการกับลูกค้าลงทะเบียนหรือเข้าร่วมในแคมเปญ กิจกรรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแพ้ผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดการคำขอในการขอเปลี่ยนแปลง/คืนสินค้า/คืนเงิน (ไม่ใช่กรณีของการแพ้ผลิตภัณฑ์) และเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสำหรับการส่งข้อมูลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาด เช่น ข้อความส่งเสริมการขาย แคมเปญส่งเสริมการตลาด 
 1. แก่ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทและการดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อก่อ ใช้ ปฏิบัติตาม หรือแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย 
 1. แก่เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ เจ้าพนักงานภาษีอากรหรือเจ้าพนักงานทางภาครัฐ ศาลในเขตที่มีอำนาจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการยื่นข้อมูลหรือเอกสารที่จำเป็น หรือการจัดการเพื่อปฏิบัติตามภาระทางภาษี รวมถึงการยื่นเอกสารทางภาษีที่จำเป็นต่อกรมสรรพากร และการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง และเพื่อก่อ ใช้ ปฏิบัติตาม หรือแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย 
 1. แก่บุคคลหรือหน่วยงานใดที่บริษัทฯ มีความจำเป็นตามกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากท่านหรือองค์กรของท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ  
 1. แก่ผู้ที่จะเข้าซื้อกิจการของบริษัทฯ ในกรณีของการควบรวมหรือการซื้อขายของบริษัทฯ 

 

 1. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ 

 

โดยปกติ บริษัทฯ ทำการโอน เปิดเผย และอนุญาตบุคคลภายนอก ในบางกรณี (ประเทศออสเตรเลียและสิงคโปร์) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุอยู่ในนโยบายฯ ฉบับนี้ เช่น เพื่อสร้างและลงทะเบียนบัญชีลูกค้า เพื่อดำเนินการชำระเงินค่าสินค้า เพื่อดำเนินการส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อให้ท่านหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งการ์ดอวยพรไปยังผู้รับของขวัญ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ที่อาจเข้าร่วมแคมเปญ กิจกรรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการกับลูกค้าลงทะเบียนหรือเข้าร่วมในแคมเปญ กิจกรรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดการคำขอในการขอเปลี่ยนแปลง/คืนสินค้า/คืนเงิน (ไม่ใช่กรณีของการแพ้ผลิตภัณฑ์) เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสำหรับการส่งข้อมูลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาด เช่น ข้อความส่งเสริมการขาย แคมเปญส่งเสริมการตลาดเป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งแตกต่างจากที่ได้กำหนดไว้โดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการให้แน่ใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการปกป้องคุ้มครอง โดยการจัดให้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านออกนอกประเทศไทย ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้ 

 

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลผู้เกี่ยวข้องไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาของเรากับท่าน ซึ่งโดยทั่วไป บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ตามสัญญาและเก็บรักษาเป็นระยะเวลาต่อไปอีกไม่เกินกว่า 10 (สิบ) ปี หลังจากความสัมพันธ์ตามสัญญาสิ้นสุดลง หรือหลังจากที่ท่านได้มีการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ เป็นครั้งสุดท้าย  

 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่าระยะเวลาที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้เกี่ยวข้อง 

 

อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานกว่าระยะเวลาที่ระบุข้างต้น  
เมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตหรือกำหนดให้กระทำได้ 

 

 1. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อจำกัดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

 

 1. ขอถอนความยินยอมของท่าน หรือขอเปลี่ยนแปลงขอบเขตการให้ความยินยอมของท่าน 
 1. ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และร้องขอให้ทำการเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม 
 1. ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง หรือเป็นปัจจุบัน 
 1. ในบางกรณี ท่านอาจขอให้ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ 
 1. ในบางกรณี ท่านอาจขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 1. ในบางกรณี ท่านอาจขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด และ 
 1. ในบางกรณี ท่านอาจขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามคำขอของท่าน หากการไม่ปฏิบัติตามคำขอนี้มีความเหมาะสมและได้รับอนุญาตให้กระทำได้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ 

 

นอกจากสิทธิที่กล่าวมาข้างต้น ท่านยังมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ท่านติดต่อเราเป็นลำดับแรกในกรณีที่มีข้อกังวลใด ๆ เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม 

 

ตราบเท่าที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้อนุญาตให้กระทำได้ เราอาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอันสมเหตุผลที่อาจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการจัดการตามคำขอใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น 

 

 1. ข้อมูลการติดต่อ 

 

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราที่ 

 

บริษัท แอลวีเอ็มเอช เพอร์ฟูม แอนด์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

เลขที่ 689 อาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 37 ห้องเลขที่ 3704 – 3708 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 

 

อีเมล: contact@dior.co.th 

 

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้ 

 

บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงนโยบายฯ ฉบับนี้ เป็นครั้งคราวเมื่อจำเป็น โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเรา  
หรือโดยการส่งการแจ้งเตือนไปยังอีเมลของท่าน หรือ LINE account ของท่านผ่าน LINE Official Account ของเรา หรือติดต่อผ่านช่องทางที่เห็นสมควรตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ท่านทบทวนนโยบายฯ ฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ  

 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยน หรือการปรับปรุงใด ๆ นั้นกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่เคยได้รับความยินยอมจากท่านก่อนหน้านี้ บริษัทฯ จะทำการแจ้งท่านถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงจะทำการขอความยินยอมจากท่าน (หากกฎหมายกำหนดให้ต้องทำเช่นนั้น) ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ 

 

 

นโยบายฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 

x

ควบคุมข้อมูลของคุณ

เราและพันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง คุกกี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • 1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 • 2. เพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชั่นบางประเภท
 • 3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 • 4. เพื่อการโฆษณา

เมื่อคุณกด “ยอมรับ” แสดงว่าคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับเราในการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ รวมถึง วิธีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยคลิก here.

แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมาย

บริษัท แอลวีเอ็มเอช เพอร์ฟูม แอนด์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนี้

3.3 สำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถสั่งซื้อแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกินสาม (3) ชิ้นต่อหนึ่ง (1) รายการ ต่อหนึ่ง (1) คำสั่งซื้อ ภายในระยะเวลา (1) วัน ต่อหมายเลขสมาชิก ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนจำกัดต่อผลิตภัณฑ์ที่ซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ของเรา

และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที หากตรวจสอบพบว่า คำสั่งซื้อของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หรือเป็นการซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ท่านสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมายฉบับเต็มได้ ที่นี่

EN TH